Crack Dealer Only Tenant Landlord Can Depend On For Rent

Angličtina je na rozdíl od slovanských či románských jazyků téměř neflexivní, to znamená, že větné členy jsou definovány svou pozicí ve větě a nikoli změnou tvaru slova vyjadřující pád, vid, či větnou příslušnost.
Americká novinářská angličtina však neflexivnost dovádí k úplné dokonalosti. Ve větě z titulku, která pochází ze serveru The Onion, chybí nejenom předložky, ale i spojky, členy, sloveso ve větě hlavní a interpunkce. Je oholená na samou dřeň syntaktické struktury jazyka. Koho by při prvním pohledu na titulek napadlo, že dealer cracku je jediným nájemníkem, na kterého se paní domácí může spolehnout s činží?
Zajímalo mě, jak dalece mají rodilí mluvčí vyvinuty rekurzívní dekódovací mechanismy pro podobné šílenosti a připravil jsem proto mírně pozměněnou verzi titulku, která je syntakticky úplně v pořádku, ale obsahuje pár lexikálních dvojznačností:

Can Dealer Crack Only Tenant Landlord Rent Can Depend On For Rent ?

Zatím se nenašel nikdo, kdo by tomu rozuměl, takže i pevná větná stavba má své meze … 😉